Begroting 2019 rond, afvalstoffenheffing uitschieter in lastenstijging

De Moerdijkse begroting 2019 die het college aanbiedt aan de gemeenteraad is sluitend. Ook de meerjarenramingen tot en met 2022 zijn structureel positief. In de begroting zijn alle plannen uit het coalitieakkoord 2018-2022 verwerkt. Ook recente ontwikkelingen binnen bestaand beleid zijn meegenomen.

De lokale lastendruk neemt in 2019 toe met 4,21% ten opzichte van 2018. De belastingtarieven zijn verhoogd met de prijsindex van 2,5%. Dit geldt onder andere voor de OZB en voor de rioolrechten. Door externe factoren (hogere kosten voor afvalverwerking en hogere kosten exploitatie milieustraat na nieuwe aanbesteding) bedraagt de stijging van de afvalstoffenheffing 7,75%.

Wethouder van Dorst die de begroting namens het college aanbiedt aan de gemeenteraad daarover: 'Een mooie begroting waar we tevreden over mogen zijn. Tot en met 2022 is de begroting structureel sluitend. Alle plannen uit het coalitieakkoord zijn verwerkt. Daarnaast is er nog beperkt ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

De kosten voor onze inwoners stijgen licht. Over het algemeen beperkt de lastenstijging zich tot de prijsindex van 2,5%. Alleen de afvalstoffenheffing stijgt met 7,75%. Hoewel de extra lastenstijging door externe factoren voor een gezin neerkomt op nog geen euro (€ 0,93) per maand, vind ik dit jammer.

Met nadruk merk ik daarom op dat dit niet het gevolg is van het nieuwe afvalinzamelsysteem: bij de oude inzamelmethode zouden de kosten nog hoger zijn geweest door de hogere hoeveelheid restafval die daarbij aan de orde was.'

Op 8 november 2018 behandelt de gemeenteraad de aangeboden begroting.