Wiebes: Geen redenen verzoek gemeente over te nemen inzake 380kV/Kattenkraam

Minister blijft bij zijn keuze over 380kV

Verzoek van gemeente Moerdijk niet overgenomen

Minister Wiebes geeft aan hij geen redenen ziet om zijn oorspronkelijke keuze te heroverwegen. De minister ziet onvoldoende aanleiding om te verwachten dat de leefbaarheid door variant Geel wezenlijk minder wordt aangetast dan door variant Rood. Hij weegt daarbij de effecten op milieu, (net)techniek, kosten en omgeving. Variant Rood scoort beter op milieu (landschap), (net)techniek (technische complexiteit en tijdelijke overlast) en op kosten. Variant Geel scoort beter op omgeving (voorkeur omgeving en aantal gevoelige bestemmingen).

Dit betekent dat voor de omgeving Zevenbergschen Hoek de rode variant, oftewel het oorspronkelijke voorkeurstracé, de keuze blijft. Deze variant is voor de omgeving van buurtschap de Kattenkraam de meest negatieve en leidt tot het hoogste aantal gevoelige bestemmingen, die voor uitkoop in aanmerking komen. Deze variant zal daarom negatieve effecten hebben op de leefbaarheid in buurtschap “de Kattenkraam”, en daarmee ook in de kern Zevenbergschen Hoek.

Extra aandacht voor leefbaarheid en landschapsplan

Wel zal de minister TenneT vragen om samen met belanghebbenden en betrokken overheden te verkennen of er andere manieren zijn om bij te dragen aan de leefbaarheid in relatie tot de nieuwe hoogspanningsverbinding. Eerder al had de minister aan TenneT gevraagd bij de uitwerking van het landschapsplan voor de hoogspanningsverbinding extra aandacht te geven aan het gebied.

Oproep tot heroverwegen

Op 24 september heeft minister Wiebes zijn keuze bekend gemaakt voor de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV Oost. In reactie op deze keuze heeft gemeente Moerdijk aan de heer Wiebes een brief gestuurd, waarin onderbouwd werd waarom zijn keuze voor de omgeving Zevenbergschenhoek naar de mening van de gemeente niet de juiste is. Tevens werd hij opgeroepen zijn keuze te heroverwegen. Ook de Samenwerkende Overheden stuurden een brief met daarin zorgen om Zevenbergschen Hoek aan de minister. Vandaag bleek in de reactie van de heer Wiebes dat hij bij zijn oorspronkelijke keuze blijft.

Juridisch weinig mogelijkheden

Nu de oproepen vanuit de Samenwerkende Overheden en vanuit de gemeente helaas niet het gewenste effect hebben, is er weinig wat de gemeente aanvullend nog kan doen om de tracékeuze te beïnvloeden. Juridisch gezien zijn de mogelijkheden beperkt. Het Ministerie stelt nu een Rijksinpassingsplan op. Wanneer dit plan ter inzage wordt gelegd, kan de gemeente hierop een zienswijze indienen. Verder zijn voor de gemeente geen juridische mogelijkheden meer beschikbaar.

Vervolg proces

TenneT zal de komende tijd in overleg gaan met verschillende partijen. Met betrokken eigenaren van percelen langs het tracé wordt overleg gevoerd over de mogelijkheden van het plaatsen van de masten van de lijn. De exacte mastlocatie kan nog kleine wijzigingen in het tracé tot gevolg hebben. Voor de omgeving Zevenbergschen Hoek zal dit geen oplossing bieden.

Tennet start daarnaast ook het overleg met bewoners over de vraag of men in aanmerking wil komen voor uitkoop. In de omgeving van Zevenbergschen Hoek hebben de eerste gesprekken met een aantal bewoners al plaatsgevonden.