Wethouder Brummans teleurgesteld over nieuwe variant hoogspanningslijn

In juni adviseerden de samenwerkende overheden de minister van EZK over de te ontwikkelen 380kV hoogspanningsverbinding van Rilland naar Tilburg. Deze verbinding loopt ook over Moerdijks grondgebied. Het advies is gebaseerd op de integrale effectenanalyse van TenneT en in nauw samenspraak met omwonenden en belanghebbenden. Woensdag 25 september maakte de minister zijn keuze bekend.

Wethouder Brummans is teleurgesteld over de uitkomst voor Moerdijk: 'Geld wint het van leefbaarheid. Als samenwerkende overheden zijn we blij dat de minister in zijn keuze in de meeste uitwerkingsgebieden ons advies overneemt. Een indrukwekkend resultaat van een intensieve samenwerking met inwoners, organisaties, TenneT en de overheden.

Dankzij deze samenwerking is het mogelijk geworden om meer bos te sparen, landschappelijk beter in te passen en zoveel als mogelijk gevoelige bestemmingen vrij te spelen. We danken alle partijen voor deze opbouwende samenwerking. Op enkele locaties maakt de minister een andere keuze dan wij adviseerden. Ondanks de aanhoudende inspanningen van inwoners, organisaties, lokale wethouders en de samenwerkende overheden als geheel.

Als samenwerkende overheden zijn we er van overtuigd dat we in ons advies van juni realistische varianten aanbevelen aan de minister. Daarnaast is in het gehele proces bewust en nadrukkelijk gekozen voor participatie. Ons advies en deze participatie zijn waar wij gezamenlijk voor staan. Hierbij verwachten wij ook dat de participatie niet enkel draagvlak, maar ook snelheid borgt in het verdere proces. Met name de keuze van de minister voor variant rood in Zevenbergschen Hoek baart ons zorgen.

De inwoners worden hard geraakt in een gebied dat al onder grote ruimtelijke spanning staat. Als samenwerkende overheden gaan wij nogmaals aandringen op opvolging van het gehele, integrale en goed onderbouwde advies bij de minister. We blijven nauw contact onderhouden met de inwoners, het ministerie van EZK en TenneT om de mogelijkheden te blijven verkennen om de impact op leefbaarheid en natuur zo klein als mogelijk te houden.

Buitengewoon teleurgesteld zijn wij over de keuze van de minister voor variant rood in Zevenbergschen Hoek. Geld wint het hier van leefbaarheid. De oplossing die we als samenwerkende overheden hebben voorgesteld voor Zevenbergschen Hoek is duurder dan het voorkeurstracé van de minister. Maar leefbaarheid en draagvlak moeten zwaarder wegen dan kosten is altijd ons uitgangspunt geweest. Het is dan ook een bittere pil dat de minister nu een andere keuze gemaakt.

Met de inwoners hebben wij een intensief traject doorlopen waarvoor ik een groot compliment wil maken aan de inwoners. Zij hebben echt het algemeen belang, het landschap en het kostenaspect steeds voor ogen gehouden. Varianten die voor henzelf nog gunstiger waren zijn afgevallen, om niet een te groot beroep te doen op budgetten. Het is dan ook extra zuur dat de minister nu teruggrijpt op het voorkeurstracé uit 2017, zonder dat er iets wordt gedaan voor de omgeving van deze kern.

Vanavond gaan burgemeester Jac Klijs en ik in gesprek met de bewoners van de Kattenkraam omdat de keuze van de minister juist voor hen zo ongunstig uitpakt. Wij staan naast onze inwoners om hen binnen onze mogelijkheden te ondersteunen. Wij voelen ons daarin gesterkt door onze partners binnen de samenwerkende overheden. Wat betreft Standdaarbuiten zijn wij tevreden dat de minister het advies van de samenwerkende overheden hier volgt. Deze variant zorgt voor het minste aantal gevoelige bestemmingen, leidt tot de meeste bundeling met bestaande infrastructuur en veroorzaakt geen nieuwe doorsnijding van het landschap', aldus wethouder Brummans.

Het tracé wordt vastgelegd in een ontwerp-inpassingsplan dat naar verwachting eind 2019 wordt voorgelegd aan de regionale en lokale overheden. Rond die tijd organiseert TenneT informatieavonden in de regio. Daarna (naar verwachting eind 2020) wordt het ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegd en kunnen zienswijzen worden ingediend.