Raadsvoorstel: startersregeling ook voor niet-inwoners Moerdijk

Op 3 juli 2008 heeft de gemeenteraad de starterslening in het leven geroepen. Sindsdien is dit in de gemeente Moerdijk een niet meer weg te denken instrument om koopstarters op de woningmarkt een steuntje in de rug te geven. De starterslening overbrugt het verschil tussen verwervingskosten (koopsom + bijkomende kosten) van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De starterslening is een lening waarover de eerste drie jaar geen rente en aflossing betaald wordt. In totaal zijn er tot op heden 168 Startersleningen verstrekt.

Momenteel is het zo dat een persoon die in aanmerking wil komen voor de starterslening, maar nog geen jaar ingezetene is van de gemeente Moerdijk, onder de huidige voorwaarden geen lening kan krijgen. Wethouder Brummans: 'Daar willen we als gemeente op in spelen. Door de voorwaarden te verruimen, wordt het ook voor starters van buiten de gemeente Moerdijk mogelijk om hier een huis te kopen. Daarmee brengen wij de starterslening meer in lijn met onze ambitie. De gemeente Moerdijk verwelkomt namelijk graag jongeren en/of jonge gezinnen die zich hier willen vestigen.'

De gemeenteraad buigt zich op 21 november 2019 over het voorstel.